Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o Łodzi i regionie.

 Cele konkursu:

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi.

Przebieg konkursu:

Szkolny konkurs wiedzy o Łodzi i regionie składa się z trzech etapów.

I         Etap

Test wyboru składający się z 12 pytań przeprowadzony na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Czas rozwiązania testu 20 minut. Do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy spełnili jednocześnie następujące warunki:

a. odpowiedziały prawidłowo na minimum 7 pytań,

b. uzyskały w ramach zespołu klasowego, w poszczególnych grupach największą liczbę punktów.

Do drugiego etapu kwalifikują się automatycznie finaliści poprzedniej edycji konkursu.

II     Etap

Test wyboru składający się z 12 pytań przeprowadzony na długiej przerwie. Czas rozwiązania testu 15 minut. Do finału kwalifikuje się maksymalnie 8 osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Przewiduje się listę rezerwową. W przypadku jednakowej liczby punktów o kwalifikacji decydują:

a.  udział w finale poprzedniej edycji konkursu,

b.  liczba punktów uzyskana w I etapie konkursu.

III  Finał

Uczestnicy odpowiadają na pytania z wyszczególnionych w oddzielnym ogłoszeniu zakresów tematycznych. Pytania jednakowe dla wszystkich wymagają odpowiedzi pisemnej. Punktacja 0–1 lub 0-4. Pytania losowane przez uczestników wymagają odpowiedzi ustnej. Punktacja 0-2. Znaczna część pytań dotyczy rozpoznania obiektów na podstawie fotografii. Przewiduje się od 10 do 16 pytań. Finał przeprowadzany jest na wybranej godzinie lekcyjnej w obecności publiczności (uczniowie z jednej lub dwóch klas). Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów.

Wszyscy finaliści konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. Dla osoby, która zajęła I miejsce, przewiduje się nagrodę książkową (w ramach możliwości finansowych szkoły). Laureaci konkursu (miejsca 1-3) w zależności od reprezentowanej wiedzy mogą otrzymać ocenę z wagą 5 z przedmiotów których tematyka jest zbliżona z pytaniami konkursowymi.

IV  Postanowienia końcowe:

Laureaci finału szkolnego konkursu kwalifikują się do międzyszkolnych zawodów wiedzy o Łodzi i regionie.

Komisję konkursową stanowią:

1.     Przedstawiciel Dyrekcji Szkoły,

2.     Zdzisław Kaczyński – przewodnik po Łodzi i województwie,

3.     Danuta Przymusiała – nauczycielka geografii.

Decyzje komisji konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.

>>Strona główna<<