ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa

Klasa sportowa - dyscyplina: piłka ręczna chłopców

Uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie nabywają następujące umiejętności:

  • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,
  • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji wlasnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień,
  • efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
  • rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
  • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
  • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
  • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

W tego typu klasie realizowany jest rozszerzony program z matematyki, biologii i chemii.

W ramach zajęć obowiązkowych uczniowie uczęszczają pięć razy w tygodniu na dwugodzinny trening.