ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Regulamin biblioteki szkolnej

"Błędy to droga do prawdy"
F. Dostojewski

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
   
 2. Uczniowie korzystający z biblioteki zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej.
   
 3. Uczniowie przebywający w bibliotece w trakcie trwania zajęć lekcyjnych mają obowiązek wpisać się do zeszytu obecności
   
 4. Wypożyczenia dla uczniów i nauczycieli nie są limitowane. Ograniczenia mogą wynikać z bieżącego zapotrzebowania na określone książki.
   
 5. Na miejscu udostępniane są czasopisma, słowniki, encyklopedie, albumy, podręczniki oraz niektóre wydawnictwa fachowe.
   
 6. Uczniowie kończący szkołę oraz nauczyciele, którym kończy się w danym roku szkolnym umowa o pracę zobowiązani są zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.
   
 7. W razie zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą pozycję, a jeżeli jest ona niedostępna w księgarniach lub antykwariatach - wpłacić ustaloną kwotę na konto Rady Rodziców. Zgromadzone środki pozostaną w dyspozycji bibliotekarza i wspierać będą budżet biblioteki. Wysokość kwoty będzie ustalana uchwałą Rady Pedagogicznej na sierpniowym posiedzeniu.
   
 8. Czytelnicy, korzystając z rad bibliotekarza, mogą samodzielnie wyszukiwać potrzebne wydawnictwa.
   
 9. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim celom edukacyjnym (czas pracy – do 45 min.).
   
  • Uczeń ma prawo:
    
   • wyszukiwać w Internecie materiały potrzebne do lekcji oraz rozwijania swoich zainteresowań,
     
   • zapisywać i odtwarzać pliki, używając własnych nośników (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa),
     
   • korzystać z wydawnictw multimedialnych posiadanych przez bibliotekę,
     
   • tworzyć teksty w dostępnym edytorze.
     
  • Zabronione jest:
    
   • zmienianie ustawień w komputerze,
     
   • instalowanie jakichkolwiek programów.
     
  • Uczeń powinien:
    
   • informować bibliotekarza o nieprawidłowościach w pracy komputera,
     
   • przed końcem pracy pozamykać wszystkie programy, a swoje pliki umieścić w odpowiednich folderach.
     
 10. Uczeń, który nie przestrzega regulaminu, może otrzymać naganę wychowawcy albo zostać pozbawiony prawa korzystania z biblioteki na określony przez nauczyciela-bibliotekarza czas (z powiadomieniem wychowawcy).
   

W bibliotece należy zachować ciszę i porządek !